Wie zijn wij als Milli Görüş?

Milli Görüş is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken.

Milli Görüş bestaat uit twee federaties, Noord-Nederland en Zuid-Nederland (NIF). Milli Görüş Noord-Nederland heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren. Federatie Milli Görüş opereert als stichting en bestaat uit verschillende organisaties, die deels zelfstandig opereren, maar ook verantwoording verschuldigd zijn aan het federatiebestuur. De federatie Milli Görüş heeft een achterban van ruim vijftienduizend personen. De federatie heeft daarnaast wat staforganisaties om alle vestigingen beter te bedienen.

Hoewel de organisatie in het kader van verschillende projecten samenwerkt met andere organisaties binnen de EU, opereert de federatie zelfstandig en onafhankelijk van andere organisaties of politieke partijen. Afgezien van bindingen in bijvoorbeeld in Nederlandse adviesorganen is de federatie zowel formeel als inhoudelijk onafhankelijk, maar maakt onderdeel uit van wereldwijde beweging -Milli Görüş- waar de hoofdkwartier in Keulen is gevestigd.

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”

Het beleid van Milli Görüş Nederland is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat.  Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de islamitische gemeenschap in Nederland. Milli Görüş heeft als vertrekpunt de volgende overlevering van onze Profeet (vzmh) als basisprincipe: “De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”.

BEKIJK ONZE DIENSTEN

Onze 4 Uitgangspunten

Integratie in de Nederlandse samenleving is een doel op zich. Nieuw- en oudkomers moeten zich de geschreven en ongeschreven regels eigen maken en volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Dit is een proces dat van twee kanten moeten komen en voor beide (of meerdere) zijden rechten en plichten kent.

Emancipatie is het proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen, je positie te bepalen ten opzichte van je eigen achtergrond en van de rest van de samenleving, inclusief de heersende cultuur en andere minderhedenculturen.

Onderdeel van het emancipatieproces is de erkenning van de culturele eigenheid en respect voor minderheden binnen en buiten de eigen kring. Een moderne en respectvolle visie op de ontwikkeling van de religieuze beleving in Nederland maakt deel uit van dit proces.
In dat verband zijn wij ervan bewust dat de bevestiging van de eigen creatieve identiteit een dynamisch proces is, waarbij de burger niet tussen maar in twee culturen leeft en gedurende het proces een nieuwe identiteit creëert om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen.

Assimilatie wijzen wij derhalve af evenals het vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst. Identiteit komt je niet aangewaaid, van de federatie kan een actieve opstelling op het gebied van identiteitsvorming worden verwacht. De gezamenlijke én afzonderlijke emancipatie van specifieke groepen binnen onze achterban wordt in verschillende activiteiten vertaald.

Burgerschap betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar te maken voor de samenleving. We doen dat vanuit de overtuiging dat wij een positieve bijdrage hebben te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Dit impliceert een actieve opstelling in ouderraden, maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties en politieke partijen. Participeren betekent ook een actief beleid van het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. In dit verband kan voorlichting, debat, gezamenlijke activiteiten en scholing worden genoemd.

De islam geeft aan dat wie kan werken ook daadwerkelijk moet werken voor zijn geld. Voor sommigen echter is de achterstand tot de arbeidsmarkt te groot. Toch zullen we voor deze meest kwetsbare groepen activiteiten aanbieden die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Ook voor Milli Görüş geldt de eis van prestatie. Wil onze stem gehoord worden, dan zal zij op een professionele wijze hoorbaar gemaakt moeten worden, waarbij de daden de doorslag geven voor de waardering. Wanneer we hulp van anderen, bijvoorbeeld de overheid, nodig hebben, zullen we die vragen. Maar het proces van integreren, emanciperen, participeren en uiteindelijk presenteren zal toch voor alles door onze leden zelf gedragen moeten worden. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan rolmodellen die vooral jongeren in staat stellen hun eigen weg te vinden in de samenleving.

0
LEDEN
0
VRIJWILLIGERS
0
PROJECTEN
0
VESTIGINGEN

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al onze toekomstige evenementen!