Wie zijn wij als Milli Görüş?

Milli Görüş is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken.

Milli Görüş bestaat uit twee federaties, Noord-Nederland en Zuid-Nederland (NIF). Milli Görüş Noord-Nederland heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren. Federatie Milli Görüş opereert als stichting en bestaat uit verschillende organisaties, die deels zelfstandig opereren, maar ook verantwoording verschuldigd zijn aan het federatiebestuur. De federatie Milli Görüş heeft een achterban van ruim vijftienduizend personen. De federatie heeft daarnaast wat staforganisaties om alle vestigingen beter te bedienen.

Hoewel de organisatie in het kader van verschillende projecten samenwerkt met andere organisaties binnen de EU, opereert de federatie zelfstandig en onafhankelijk van andere organisaties of politieke partijen. Afgezien van bindingen in bijvoorbeeld in Nederlandse adviesorganen is de federatie zowel formeel als inhoudelijk onafhankelijk, maar maakt onderdeel uit van wereldwijde beweging -Milli Görüş- waar de hoofdkwartier in Keulen is gevestigd.

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”

Het beleid van Milli Görüş Nederland is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat.  Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de islamitische gemeenschap in Nederland. Milli Görüş heeft als vertrekpunt de volgende overlevering van onze Profeet (vzmh) als basisprincipe: “De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen”.

BEKIJK ONZE DIENSTEN

Interview

Ons doel is om de kinderen van Adam en Eva samen te brengen

U bent sinds 2011 voorzitter van Islamitische Gemeenschap Milli Görüş (IGMG). Wanneer werd deze organisatie opgericht?

De sociologische ontstaansgeschiedenis van Islamitische Gemeenschap Milli Görüş (IGMG) gaat terug tot 1967. In het Duitse stadje Braunschweig (Brunswijk) kwamen acht studenten van de universiteit bijeen om een ‘masjid’ op te richten voor het vrijdaggebed. Met de oprichting van deze ‘minimoskee’ werden naast het faciliteren van de vrijdaggebeden de eerste stappen gezet om islamitisch onderwijs in Duitsland mogelijk te maken.

Zoals te zien is in veel nationale en internationale migrantenorganisaties, heeft IGMG verschillende sociologische en institutionele stadia doorgemaakt. De masjid in de universiteit breidde uit door een groeiende toestroom van gastarbeiders uit Turkije. In 1961 werd tussen Duitsland en Turkije een overeenkomst gesloten voor de aanwerving van arbeiders, waarna al snel de eerste gastarbeiders uit Turkije arriveerden. De oprichters van de masjid in Braunschweig verplaatsten door de toegenomen drukte de masjid naar de stad. Met deze verhuizing werd er een formele start gemaakt met religieuze diensten. Er werden verenigingen opgericht en na verloop van tijd begon het samenwerkingsverband van verenigingen zich op meerdere fronten institutioneel te ontwikkelen.

De arbeiders die destijds naar Duitsland kwamen, hadden veel spirituele behoeften. Zij hadden echter geen moskeeën of imams om aan deze behoeften richting te geven. De arbeiders hadden zelfs niet eens de mogelijkheid om ergens een gebedskleedje of Koran aan te schaffen. Er was bovendien geen organisatie die de pelgrimstocht naar Mekka (hadj) kon organiseren. Mensen die deze periode hebben meegemaakt zullen zich kunnen herinneren dat er op een religieuze feestdag in 1965 zelfs een gebedsdienst noodgedwongen in de Dom van Keulen is georganiseerd.
Zowel degenen die deze arbeiders naar Duitsland hielpen als degenen die deze gastarbeiders ontvingen, hadden destijds de overtuiging dat aan de religieuze en spirituele behoeften van deze gemeenschap voldaan moest worden. Het zou voor deze generatie arbeiders later een grote uitdaging worden om hun religieuze identiteit in deze nog grotendeels ‘onbekende’ landen over te dragen naar hun kinderen. Organisaties als IGMG waren destijds voorloper in het voorzien in deze behoeften.

Hebben een handjevol universiteitsstudenten de IGMG opgericht?

Ja, de IGMG heeft verschillende namen gehad, zoals de Turkse Unie, de Turkse Arbeidersbond, de Turks-Islamitische Unie en later  Europees Instituut Milli Görüş. De eerste mensen die hier na de wervingsovereenkomst van 1961 naartoe kwamen, hadden de intentie om binnen enkele jaren terug te keren naar Turkije. Terwijl de arbeiders met deze gedachte rondliepen, werd in Turkije de MSP (Nationale Bevrijdingspartij) opgericht. De voorzitter van deze partij gaf in zijn politieke programma van 1973 voorkeur aan de onderwerpen ‘deugd en spiritualiteit’ en ‘zware industrie’. Hij legde nadruk op de industriële ontwikkeling van Turkije en wist hiermee een mandaat te krijgen van de kiezer. De woorden prikkelden ook de verbeelding van gastarbeiders in het buitenland. De industriële ontwikkeling van Turkije zou voor de gastarbeiders betekenen dat er fabrieken zouden worden gebouwd om in te werken en een herenigingzou komen met hun vaderland.

De gastarbeiders die Turkije hadden verlaten om te ontsnappen aan de armoede, putten materiële en spirituele hoop uit de politieke agenda van de heer Erbakan. Het feit dat hun noden door de heer Erbakan werden geagendeerd, zorgde ervoor dat deze mensen zich tot hem aangetrokken voelden. Om deze politieke partij te steunen, vertrokken honderden gastarbeiders op eigen initiatief en met eigen vervoer naar Turkije om bij te dragen aan de verkiezingscampagne. Het eerste contact met de heer Erbakan werd zo een feit. Op dat moment waren ongeveer vijftig verenigingen bij de Turkse Arbeidersbond in Duitsland aangesloten. De heer Erbakan hechtte veel waarde aan het opbouwwerk in Duitsland en voerde een serieuze dialoog met de mensen hier. Hieruit blijkt dat de oprichter van deze organisaties niet de heer Erbakan was, maar dat hij wel veel bijdroeg aan de gemeenteopbouw hier. Vooral met de coalitiepartner van 1974 startte hij een werkgroep in Duitsland om naar de problemen van gastarbeiders te luisteren. Hij oogstte veel lof omdat de mensen zich hier voorheen verwaarloosd voelden.

Vanaf 1995 kreeg onze organisatie de naam ‘Islamitische Gemeenschap Milli Görüş’ (IGMG) en sindsdien begonnen zich meer politieke scheidslijnen op te tekenen.

In Duitsland was vooral behoefte aan geloofsopbouw, terwijl de aandacht in Turkije vooral naar politiek succes uitging. De respectvolle verstandhouding bleef, maar IGMG begon zichzelf niet meer als gast te definiëren in de landen waarin het was gevestigd. IGMG begon zich te zien als een inheems en onlosmakelijk onderdeel van de samenleving. Dit bracht een nieuw perspectief en onafhankelijkheid van Turkije met zich mee.

Lees hier het volledige interview

Onze 4 Uitgangspunten

Integratie in de Nederlandse samenleving is een doel op zich. Nieuw- en oudkomers moeten zich de geschreven en ongeschreven regels eigen maken en volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Dit is een proces dat van twee kanten moeten komen en voor beide (of meerdere) zijden rechten en plichten kent.

Emancipatie is het proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen, je positie te bepalen ten opzichte van je eigen achtergrond en van de rest van de samenleving, inclusief de heersende cultuur en andere minderhedenculturen.

Onderdeel van het emancipatieproces is de erkenning van de culturele eigenheid en respect voor minderheden binnen en buiten de eigen kring. Een moderne en respectvolle visie op de ontwikkeling van de religieuze beleving in Nederland maakt deel uit van dit proces.
In dat verband zijn wij ervan bewust dat de bevestiging van de eigen creatieve identiteit een dynamisch proces is, waarbij de burger niet tussen maar in twee culturen leeft en gedurende het proces een nieuwe identiteit creëert om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen.

Assimilatie wijzen wij derhalve af evenals het vasthouden aan een versteende cultuur uit het land van herkomst. Identiteit komt je niet aangewaaid, van de federatie kan een actieve opstelling op het gebied van identiteitsvorming worden verwacht. De gezamenlijke én afzonderlijke emancipatie van specifieke groepen binnen onze achterban wordt in verschillende activiteiten vertaald.

Burgerschap betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar te maken voor de samenleving. We doen dat vanuit de overtuiging dat wij een positieve bijdrage hebben te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Dit impliceert een actieve opstelling in ouderraden, maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties en politieke partijen. Participeren betekent ook een actief beleid van het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. In dit verband kan voorlichting, debat, gezamenlijke activiteiten en scholing worden genoemd.

De islam geeft aan dat wie kan werken ook daadwerkelijk moet werken voor zijn geld. Voor sommigen echter is de achterstand tot de arbeidsmarkt te groot. Toch zullen we voor deze meest kwetsbare groepen activiteiten aanbieden die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Ook voor Milli Görüş geldt de eis van prestatie. Wil onze stem gehoord worden, dan zal zij op een professionele wijze hoorbaar gemaakt moeten worden, waarbij de daden de doorslag geven voor de waardering. Wanneer we hulp van anderen, bijvoorbeeld de overheid, nodig hebben, zullen we die vragen. Maar het proces van integreren, emanciperen, participeren en uiteindelijk presenteren zal toch voor alles door onze leden zelf gedragen moeten worden. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan rolmodellen die vooral jongeren in staat stellen hun eigen weg te vinden in de samenleving.

0
LEDEN
0
VRIJWILLIGERS
0
PROJECTEN
0
VESTIGINGEN

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en al onze toekomstige evenementen!